Wat doen wij

Kernactiviteiten zijn onderzoek, advies en kennisoverdracht gericht op het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Binnen deze activiteiten kan onze rol verschillen. Voorbeelden zijn:

  • inhoudelijk adviseur of onderzoeker Duurzaam Bouwen
  • projectleider / 0nderzoekscordinator / penvoerder van studies
  • ontwikkelaar van voorlichtingsmateriaal, voorlichtingsplannen en instructies
  • ontwikkelaar van kennisoverdrachtsproducten en instrumentenn

Het begrip gebouwde omgeving wordt door ons breed genterpreteerd. Als twee uiterste voorbeelden zijn te noemen, aan de ene kant een opdracht van de gemeente Den Haag om een Plan van Aanpak te ontwikkelen voor het versneld vervangen van (afvoerloze) keukengeisers en aan de andere kant, het in opdracht van Agentschap NL meewerken aan een Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeling.


Tussen deze twee uitersten passen opdrachten als:

  • adviseren bij het ontwikkelen van visies, beleid en plannen van aanpak zowel voor overheden als voor marktpartijen;
  • adviseren bij het ontwikkelen concrete nieuwbouw- en verbeterplannen met hoge duurzaamheidsambities;
  • samenstellen van voorlichtingsmateriaal, zowel voor landelijke verspreiding als voor betrokkenen bij concrete projecten;
  • ontwikkelen van kennisoverdrachtsproducten, gericht op het ontsluiten van kennis voor doelgroepen in de bouw- en huisvestingssector;
  • ontwikkelen van instrumenten om kennis te ontsluiten en hanteerbaar te maken;
  • cordineren van veelal lang lopende studies waarin meerdere adviesbureaus en kenniscentra samenwerken.