Wie zijn wij

De Haas & Partners wordt gevormd door Frans en Guus de Haas. Beiden bouwkundig ingenieur. Frans is in 1981 afgestudeerd aan de TU-Delft als Architect met als specialisatie ‘Stadsontwerp en Milieu’ (SOM). Guus is in 2008 afgestudeerd aan de TU-Delft, bij de vakgroep Real Estate & Housing (vastgoedbeheer, ontwerp- & bouwmanagement en volkshuisvesting), met als afstudeeronderwerp ‘Reductie CO2 uitstoot in bestaande woningvoorraad’.

 

Het bureau is opgericht in het jaar 2000. Daarvoor was Frans directeur van W/E Adviseurs.

In de naam staat ook ‘en Partners’. Daarmee brengen we tot uitdrukking dat we veelvuldig samenwerken met andere bureaus, met wie we op voet van gelijkheid als partners samenwerken. Veelal vanuit de achtergrond dat we streven naar een integrale aanpak en afhankelijk van de opdracht, betrekken we andere disciplines bij de uitvoering van die opdrachten.Frans de Haas

CV - Frans de Haas CV - Guus de Haas

 

 

Visie op duurzaam bouwen, renoveren, beheren

Integraal op basis van toetsbare ambities te realiseren met projectoverstijgende oplossingen in projectoverstijgende samenwerkingsverbanden

Vergaande energiebesparing vraagt nieuwe technieken en slimme combinaties van maatregelen en systemen. Dat maakt de bouw nog complexer en het risico op falen en faalkosten neemt alleen maar toe. Vier punten zijn van belang om de verdere verduurzaming gepaard te laten gaan met de noodzakelijke kwaliteitssprong.

  • Een integrale aanpak. Maatregelen ten voordele van het ene kwaliteitsaspect mogen niet ten koste gaan van andere kwaliteitsaspecten. Betere kierdichting mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van een gezond binnenmilieu.
  • Toetsbare ambities. Nodig om deze vooraf in de initiatief- en bestekfase eenduidig kenbaar te kunnen maken en achteraf bij opleveren ook te kunnen toetsen. Dit maakt het voor opdrachtgevers en aanbieders mogelijk om specifieke wensen, die verder kunnen gaan dan het minimale volgens het Bouwbesluit, gerealiseerd te krijgen. Dit prestatiegerichte formuleren van eisen biedt aanbieders ook de mogelijkheid om zelf slimme en efficinte oplossingen te bedenken i.p.v. een project zo uit te voeren als door een adviseur is bedacht. Toetsen met behulp van vooraf afgesproken methode, biedt garanties op kwaliteit, zonder te vervallen in juridische steekspelletjes.
  • Projectoverstijgende oplossingen. Complexe oplossingen zijn alleen geborgd te realiseren wanneer die oplossingen zich bewezen hebben en partijen daarmee ervaring hebben opgedaan. Dat is niet realiseerbaar wanneer elk project als uniek wordt beschouwd en realysatie is te beschouwen als bouwen van een prototype. Voer standaard uit wat standaard kan, zodat ruimte in geld en aandacht beschikbaar is voor dat wat ook echt die aandacht nodig heeft, zoals blijven innoveren, optimaliseren en garanderen van kwaliteit.
  • Projectoverstijgende samenwerkingsverbanden. Om complexe opgaven aan te kunnen, moeten de verschillende disciplines op een bouwwerk op elkaar ingespeeld zijn, elkaars taal spreken, over de grenzen van de eigen discipline kunnen meedenken in het zoeken naar slimme en herhaalbare oplossingen. Dat ontstaat wanneer partijen (creatieve) coalities vormen en gezamenlijk hun diensten en oplossingen aan opdrachtgevers aanbieden i.p.v. per project een nieuw team samenstellen en daarbij selecteren op prijs. Zon duurzame samenwerking vormt ook de basis voor integraal innoveren richting een nog duurzamere gebouwde omgeving.

De Haas en Partners is betrokken bij onderzoek om de hiervoor genoemde punten door te ontwikkelen en te optimaliseren en adviseert zowel vragers als aanbieders op de markt om hun processen daarop in te richten.

 

Duurzaamheid is inmiddels een containerbegrip en onze expertise beslaat maar een deel van alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Daarom geven we aan op welke themas we een bijdrage kunnen leveren aan dit verduurzamen van de gebouwde omgeving.